Love og retningslinjer for HRB

Love og retningslinjer for Hestehavens Rideklub Bogense

§1

Klubbens navn er: Hestehavens Rideklub. Klubbens hjemsted: 5400 Bogense. Forkortelse er: HRB

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmer til udøvelse af denne idræt samt at oplære, navnlig ungdommen, i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4A

I rideklubben kan optage senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker optages kun som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år (se dog §8). Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt eller pr. mail til bestyrelsen med mindst 1 mdr. varsel til 1.januar eller 1. juli.

§4B

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

§5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

§6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmeste omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§6B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamling at et medlem meddeles karantæne fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved en skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger. Ligeledes kan klubben angive sagen om evt, eksklusion via hovedbestyrelsen for Dansk Ride Forbund.

 

§7

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingentet halvårligt forud og er forfalden til betaling den 10. januar og 10. juli. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdagen, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldne kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt. 

§7B

Såfremt et medlem ikke har betalt skyldige beløb for undervisning senest 3 måneder efter forfaldsdag, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet, såfremt beløbet ikke er betalt senest 14 dage efter et påkrav herom er fremsendt.

§8

Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt en suppleant. De valgte må ikke være eller fylder 18 år i det år de vælges. Der afgår hvert år 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant, første gang efter lodtrækning. I tilfælde af fratrædelse af formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en suppleant i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er brugt supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg. Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse. Følgende personer må ikke sidde i bestyrelsen.

 1. Etablissement ejere og bestyrelsesmedlemmer for etablissement/den selvejende institution.
 2.  Ejere og forpagtere og /eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor klubben holder til.
 3. Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere.
 4. Ansatte på etablissementet.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

§9

Bestyrelsesmøder afholder mindst 4 gange om året, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. meddelelser fra formanden
 3. Rapport fra forretningsudvalget
 4. Rapport fra kasserer
 5. Rapport fra sponsorudvalget
 6. Rapport fra juniorudvalget
 7. Rapport fra stævneudvalget
 8. Rapport fra cafeterieudvalget
 9. Rapport fra støtteforening
 10. Bordet rundt
 11. Evt.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt flertal (se dog §6). Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Der skrives beslutningsreferat ved hvert bestyrelsesmøde, som efter godkendelse bliver underskrevet på næste møde.

§10   

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, fx formand/næstformand/kasserer, der er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg eller anden afhændelse smat pantsætning, som følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens §11. Der må ikke meddeles enepokura.

§11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling skal tilstræbes afholdt i februar, men skal være afholdt inden udgangen af marts måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal annonceres i den lokale presse med mindst 14 dages varsel. Derudover skal dette annonceres på hjemmesiden umiddelbart før generalforsamlingen. Dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte og af medlemmerne indkomne forslag, kan rekvireres af bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem i mindst 3 måneder. Dagsorden skal indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af juniorrepræsentanter og suppleanter
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Evt.

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamling vælges personer ved almindelig flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal (se dog §12 og 15). Afstemning foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning (se dog §6). Står stemmerne lige er forslaget vedtaget. Ved personvalg foregår afstemning altid som skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§12 

Til forandring af love kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§13

Regnskabsåret går fra 1.januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år af gangen, valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

 

 

§14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, mår beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtagesmed simpel flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 7.

 

Love og retningslinjer er revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 9. februar 2012